Privacyverklaring

BTOnline

Dit is het privacy statement van Welcom bij Bos B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59396717, gevestigd en kantoorhoudende te (3881 CB) Putten, aan het adres Kelnarijstraat 10, hierna te noemen: ‘Welcom bij Bos’)

Domeinnamen

www.welcombij.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan Welcom bij Bos verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier of bestellingen die u plaatst via haar website. Zij hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Zij verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welcom bij Bos is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat uitsluitend zij bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Zij is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement legt zij uit welke gegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Welcom bij Bos verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer(s)
 • IP-adres van een websitebezoeker

 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan Welcom bij Bos verstrekt of niet door haar laat verwerken, kan Welcom bij Bos u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u Welcom bij Bos geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Welcom bij Bos. Daarnaast kan er op Welcom bij Bos een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Welcom bij Bos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te informeren over wijzigingen van haar dienstverlening op het gebied van telecom:
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van de dienstverlening, hiervoor omschreven
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten te verlenen, inhoudende vergroting van de naamsbekendheid.

Welcom bij Bos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Welcom bij Bos kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst Welcom bij Bos met u sluit, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op Welcom bij Bos rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Welcom bij Bos, sluit Welcom bij Bos een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Welcom bij Bos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekt Welcom bij Bos uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Welcom bij Bos kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over haar dienstverlening op het gebied van telecom. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden door Welcom bij Bos ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een van bovenstaande websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welcom bij Bos maakt gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Welcom bij Bos hiermee haar website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor Welcom bij Bos geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Tracking cookies: Welcom bij Bos plaatst cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heeft Welcom bij Bos u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien Welcom bij Bos over digitale persoonsgegevens beschikt die zij óf met uw toestemming verwerkt óf verwerkt om een overeenkomst die zij met u heeft gesloten uit te voeren.

Het voorgaande betekent dat u bij Welcom bij Bos een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die Welcom bij Bos van u bewaart in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@welcombijbos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Welcom bij Bos u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Welcom bij Bos reageert zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Welcom bij Bos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Welcom bij Bos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Welcom bij Bos (info@welcombijbos.nl).