Algemene voorwaarden

BTOnline

Deze voorwaarden betreffen BTOnline B.V, Statutair gevestigd te Putten, hierna te noemen: BTOnline

 1. Definities

In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder:
a. Software: de in de overeenkomst omschreven computerprogrammatuur in objectcode en de daarbij behorende documentatie, en ook programmatuur die door of namens cliënt is verbeterd of gewijzigd, alsmede nieuwe versies van de programmatuur. Door BTOnline gevolmachtigde derden verstrekt, alsmede al de voor cliënt ontwikkelde maatwerkprogrammatuur die direct met de programmatuur is gelinkt;
b. systeem: een server zoals tussen partijen is overeengekomen, waarop de programmatuur zal worden geïnstalleerd;
c. standaardpakket: algemeen beschikbare en niet speciaal voor een cliënt ontwikkelde programmatuur;
d. reservekopie: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur ingeval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging;
e. documentatie: de handboeken in welke vorm dan ook en het overige materiaal dat bij de programmatuur is geleverd.
f. Cliënt: opdrachtgever of koper van/bij BTOnline

 1. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij BTOnline goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan cliënt levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven. Partijen kunnen slechts schriftelijk overeenkomen van deze algemene voorwaarden af te wijken.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het door BTOnline gedane schriftelijke aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3 Algemene voorwaarden of andere contractuele bepalingen van cliënt zijn niet van toepassing en worden door BTOnline volledig van de hand gewezen. Evenmin zijn die van toepassing, indien die aan BTOnline worden toegestuurd, nadat BTOnline haar voorwaarden aan cliënt heeft toegestuurd. Het voorgaande is slechts anders, indien partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 1. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), transport- en verzekeringskosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Genoemde prijzen worden uitgedrukt in Euro’s tenzij anders aangegeven.

3.2 Cliënt is gehouden om binnen veertien dagen na factuurdatum het factuurbedrag te voldoen, zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. Indien na veertien dagen niet is betaald, is BTOnline gerechtigd om €15,00 administratiekosten aan cliënt in rekening te brengen.

3.3 Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, tevens verschuldigd een rente ad 1,5% per maand over het openstaande factuurbedrag. Indien cliënt na ingebrekestelling wederom niet aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet, wordt de vordering uit handen gegeven in welk geval de daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke incassokosten, te begroten op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00, en eventuele andere kosten eveneens voor rekening van de cliënt zijn.

3.4 BTOnline kan vooruitbetaling of nadere zekerheid verlangen van cliënt, indien omstandigheden, zoals de kredietwaardigheid van cliënt, daartoe aanleiding geven. Bij gebreke daarvan mag BTOnline de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

 1. Vertrouwelijke informatie

4.1 Ieder van de partijen garandeert dat alle door een andere partij verstrekte informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie is in ieder geval vertrouwelijk, indien het door de verstrekkende partij als zodanig is aangeduid dan wel dit uit de aard van de informatie voortvloeit.

4.2 Cliënt is ermee bekend dat de programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van BTOnline bevat.

4.3 BTOnline verbindt zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens waarvan BTOnline of personen van wie hij zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient, kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van cliënt.

4.4 Het is BTOnline toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.

 1. Medewerking cliënt

5.1 Iedere Cliënt is te allen tijde gehouden tijdig aan BTOnline medewerking te verlenen en alle nuttige en noodzakelijke informatie te verstrekken, die benodigd is voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.

5.2 Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door BTOnline te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

5.3 Indien bij overeenkomst is afgesproken dat cliënt apparatuur, materialen of gegevens (op informatiedragers) ter beschikking zal stellen aan BTOnline, dienen deze te voldoen aan de specificaties die voor de overeenkomst noodzakelijk zijn. BTOnline heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet conform afspraak aan BTOnline ter beschikking zijn gesteld. BTOnline houdt zich hierbij het recht voor de hierdoor extra gemaakte kosten tegen de haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen aan cliënt.

 1. Levering en risico

6.1 Levering van de aan cliënt geleverde zaken en diensten vindt plaats op een door cliënt aan te wijzen plaats in Nederland, indien dit schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Een door BTOnline gestelde (leverings)termijn heeft slechts een indicatieve strekking, gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst bij BTOnline bekende gegevens, en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van een termijn wordt voorzien, zal BTOnline cliënt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen teneinde in overleg een oplossing te vinden. Een enkele overschrijding van een expliciet overeengekomen leveringstermijn levert pas verzuim of aansprakelijkheid aan de zijde van BTOnline op, indien zij door de cliënt uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke is gesteld via een aangetekend schrijven.

6.3 Verlies en beschadiging van zaken, waarover de overeenkomst handelt, zijn voor risico van de cliënt op het moment waarop deze in de feitelijke macht van (een hulppersoon van) cliënt zijn gebracht, dan wel op de conform artikel 6.1 overeengekomen plaats zijn afgeleverd.

6.4 Cliënt is gehouden direct na ontvangst van door BTOnline geleverde zaken en diensten deze te controleren op afwijkingen van de in de overeenkomst gestelde specificaties, tenzij anders is overeengekomen. Bij afwijkingen van wat overeengekomen is, dient de cliënt dit onverwijld aan BTOnline mede te delen. BTOnline verplicht zich tot zo spoedig mogelijke levering van zaken en diensten, die wel aan de in de overeenkomst gestelde specificaties voldoen. Afwijkende zaken dienen aan BTOnline te worden teruggegeven.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 BTOnline blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de cliënt alle vorderingen, waaronder tevens vallen de onder 3.3 genoemde bedragen, van BTOnline ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet voldaan heeft. Voordat volledige vereffening van het openstaande bedragen heeft plaatsgevonden, mogen de geleverde goederen niet door cliënt worden beleend, verpand of anderszins bezwaard of vervreemd als ware hij eigenaar.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 BTOnline is slechts aansprakelijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst voor zover zij door de cliënt uiterlijk binnen 5 werkdagen en deugdelijk schriftelijk in gebreke is gesteld. Bij deze ingebrekestelling dient een redelijke termijn tot herstel van de tekortkoming te worden geboden.

8.2 BTOnline sluit, behoudens het in artikel 8.1 bepaalde, aansprakelijkheid voor de door cliënt geleden schade uit. BTOnline is in geen geval gehouden de schade te vergoeden:

– indien het schade betreft wegens te late levering van zaken of te late uitvoering van werkzaamheden;
– indien cliënt onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen heeft verstrekt;
– indien cliënt in zijn verplichtingen is tekortgeschoten.

8.3 BTOnline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste kostenbesparingen.

8.4 De cliënt dient de schade uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan daarvan te melden aan BTOnline. Indien cliënt dit nalaat, ontstaat er geen enkel recht op schadevergoeding.

8.5 De totale aansprakelijkheid van BTOnline beloopt niet meer dan vergoeding van de schade tot een bedrag van €50.000,00, gelijk aan de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs exclusief omzetbelasting. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door BTOnline gecrediteerde bedragen. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van BTOnline ter zake dekking verleent, aanvaardt BTOnline slechts aansprakelijkheid voor zover de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.

8.6 Cliënt zal BTOnline en personeelsleden van BTOnline als ook door BTOnline ingeschakelde derden vrijwaren van aanspraken van derden, behoudens de in artikel 11.2 genoemde gevallen.

 1. Overmacht

BTOnline is in geval van overmacht niet gehouden tot nakoming van enige verplichting. Van overmacht aan de zijde van BTOnline is sprake indien zij wordt gehinderd in de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden, die buiten de wil van BTOnline gelegen zijn.

 1. Ontbinding

10.1 Een partij is bevoegd slechts tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien de andere partij ernstig toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst, mits hij een deugdelijke, schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming is gesteld, heeft ontvangen.

10.2 Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst, die naar aard en inhoud niet door voltooiing eindigt, kan door partijen slechts met wederzijds goedvinden en onder opgave van redenen schriftelijk worden beëindigd, waarbij door de opzeggende partij een redelijke, nader overeen te komen termijn in acht wordt genomen.

10.3 BTOnline kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien cliënt – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien zijn faillissement wordt aangevraagd dan wel zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. BTOnline zal wegens beëindiging op grond van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 1. Intellectuele of industriële eigendomsrechten

11.1 Alle rechten van intellectuele- of industriële eigendom op alle programmatuur, die in het kader van de overeenkomst is ontwikkeld of ter beschikking is gesteld, en bijbehorende documentatie en eventuele andere zaken, berusten bij BTOnline. Het is niet toegestaan deze programmaturen
bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, anders dan onder de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden.

11.2 BTOnline zal cliënt vrijwaren voor aanspraken tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat de door BTOnline zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectueel en industrieel eigendom, mits cliënt BTOnline onmiddellijk schriftelijk informeert over de inhoud van de rechtsvordering en cliënt de afhandeling van de zaak, met inbegrip van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan BTOnline. Cliënt zal daartoe alle medewerking verlenen aan BTOnline, zoals het geven van volmachten en het verstrekken van informatie om deze in staat te stellen, zo nodig in naam van cliënt, zich tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

11.3 De vrijwaring van lid 2 vervalt, indien de betreffende inbreuk verband houdt met een wijziging die cliënt in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen.

 1. Garantie

12.1 Eventuele gebreken in de programmatuur worden gedurende een periode van drie maanden na terbeschikkingstelling door BTOnline naar beste vermogen hersteld, indien de programmatuur niet aan de schriftelijk overeengekomen specificaties voldoet. Hierbij zal BTOnline zich beroepen op de fabrieksgarantie. Indien binnen voormelde garantietermijn een afwijking wordt geconstateerd en aan BTOnline schriftelijk is gemeld, dan zal BTOnline zich inspannen al datgene te ondernemen dat van haar redelijkerwijs verwacht kan worden, teneinde deze te herstellen. BTOnline garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal functioneren en dat alle fouten kunnen worden verholpen.

12.2 Het herstel is uitsluitend gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld. BTOnline kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten, gebreken die bij de acceptatietest konden worden vastgesteld of andere oorzaken, die BTOnline niet zijn toe te rekenen. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is mede niet van toepassing indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BTOnline de programmatuur door derden is gewijzigd of anderszins is aangepast of bewerkt.

 1. Boetebeding

Indien gebruiker het bepaalde in de artikelen 4, 11 en 19 overtreedt, is zij aan BTOnline een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding, te vermeerderen met € 5.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 50.000,00. Daarnaast behoudt BTOnline het recht op volledige vergoeding van de door haar geleden en nog te lijden schade.

 1. Nietigheid bepalingen

Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen hun uiterste best doen overeenstemming te bereiken over een bepaling, die de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 De overeenkomsten en de geschillen die daaruit voortvloeien tussen BTOnline en cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Van eventuele geschillen naar aanleiding van de onder 15.1 genoemde overeen komsten neemt in eerste aanleg kennis de rechter binnen wiens rechtsgebied BTOnline is gevestigd.
DIENSTVERLENING
De volgende bepalingen zijn van toepassing, onverminderd het bepaalde in de Algemene Bepalingen, indien BTOnline diensten verleent aan cliënt, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, het ontwerpen of ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening met betrekking tot netwerken.

 1. Uitvoering

16.1 Bij overeenkomst zal door partijen schriftelijk worden gespecificeerd welke diensten worden verleend en op welke wijze dit gebeurt. BTOnline zal de dienstverlening zorgvuldig uitvoeren op basis van de door cliënt verstrekte gegevens. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

16.2 Indien in de overeenkomst is bepaald dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan BTOnline de aanvang van de werkzaamheden die tot de volgende fase behoren, uitstellen totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

16.3 BTOnline is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 18.

16.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal BTOnline steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 1. Consultancy, opleidingen en trainingen

17.1 Met betrekking tot consultancy, opleidingen en trainingen betaalt cliënt het verschuldigde honorarium vóór de aanvang van de werkzaamheden. De gevolgen van een annulering van een consultancyopdracht, deelname aan een opleiding of training worden beheerst door de bij BTOnline gehanteerde gebruikelijke regels, welke in de desbetreffende overeenkomst zijn opgenomen.

 1. Wijzigingen en meerwerk

18.1 Indien BTOnline op verzoek of met voorafgaande toestemming van gebruiker werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen ontwikkeling van programmatuur vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt aan BTOnline worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van BTOnline. BTOnline is echter niet gehouden aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

18.2 Cliënt aanvaardt, dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in 18.1 het overeengekomen of het verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, en de wederzijdse verantwoordelijkheden, kunnen worden beïnvloed.

18.3 Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal BTOnline cliënt tevoren inlichten, indien de onder 18.1 genoemde wijziging of aanvulling tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

 1. Levering, acceptatie en gebruiksrecht van maatwerkprogrammatuur

19.1 BTOnline zal de overeengekomen te ontwikkelen programmatuur aan cliënt conform specificatie gebruiksklaar opleveren. Het oordeel of de programmatuur conform productspecificatie gebruiksklaar is, is uitsluitend aan BTOnline. Indien dit schriftelijk is overeengekomen zal BTOnline de programmatuur ook installeren.

19.2 Cliënt heeft het recht de programmatuur gedurende een periode van veertien dagen na oplevering dan wel installatie te testen, indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door cliënt samengestelde verzameling testen, welke tijdig voor de aflevering dan wel installatie ter beschikking worden gesteld.

19.3 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont, die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal cliënt BTOnline hierover onmiddellijk schriftelijk en gedetailleerd informeren, waardoor de testperiode van veertien dagen wordt onderbroken totdat BTOnline de gebreken heeft hersteld. Indien de programmatuur gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk overeengekomen specificatie voldoet, zal cliënt dit de eerste werkdag na afloop van de acceptatietest in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag aan BTOnline melden. BTOnline zal de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen, waarbij het eindoordeel of het gebrek deugdelijk is hersteld is voorbehouden aan BTOnline. Het herstel is kosteloos, indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld. In andere gevallen zal BTOnline zijn gebruikelijke tarieven en kosten in rekening brengen.

19.4 De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering, dan wel, indien een acceptatietest is overeengekomen, na acceptatie door de cliënt.

19.5 De eigendom van de opgeleverde programmatuur rust volledig bij BTOnline. Cliënt verkrijgt een gebruiksrecht, waarvoor partijen een aparte overeenkomst zullen aangaan. Het staat BTOnline vrij gebruik te maken van in de tijdens het project ontwikkelde ideeën van systeem methodieke of technische aard, betreffende de bewerking of behandeling van de gegevens. BTOnline heeft het recht deze programmatuur aan derden te leveren of te integreren in enige programmatuur, zonder dat cliënt recht heeft op enige compensatie daarvoor.

VERKOOP HARDWARE
Onverminderd het bepaalde in de Algemene Bepalingen zijn, zijn de volgende bepalingen van toepassing, indien BTOnline apparatuur aan cliënt verkoopt.

 1. Levering

22.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6, zal BTOnline de apparatuur leveren vanuit magazijn van BTOnline.

22.2 BTOnline zal de apparatuur voor levering verpakken volgens de bij hem gebruikelijk geldende tarieven, tenzij cliënt een bijzondere wijze van verpakking wenst. De daaraan verbonden meerkosten zijn voor rekening van cliënt.

 1. Installatie en aanvaarding

23.1 BTOnline zal de apparatuur bedrijfsklaar installeren of laten installeren, voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. In overige gevallen zal cliënt zelf zorg dragen voor installatie van de geleverde apparatuur.

23.2 Cliënt zal in ieder geval vóór levering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, waaronder bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. BTOnline kan cliënt hierbij van advies dienen.

23.3 Apparatuur wordt geacht door cliënt te zijn aanvaard op de datum van bedrijfsklare installatie of in overige gevallen op de eerste dag volgende op de datum van aflevering of op de dag dat cliënt nalatig is met het ter beschikking stellen van de noodzakelijke faciliteiten, als bedoeld in artikel 23.2

 1. Garantie

24.1 De apparatuur wordt gedurende een periode van drie maanden na terbeschikkingstelling gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten, binnen welke periode BTOnline zelf de fouten voor zijn rekening zal herstellen. Hierbij zal BTOnline zich beroepen op de fabrieksgarantie. Van alle vervangen onderdelen wordt BTOnline eigenaar.

24.2 De in 24.1 gegeven garantie geldt niet, in geval van onzorgvuldig en ondeskundig gebruik door of namens cliënt, bij externe oorzaken als brand of wateroverlast of wijziging en onderhoud van de apparatuur door derden.

24.3 Herstel van de apparatuur buiten het kader van deze garantie wordt door BTOnline aan cliënt in rekening gebracht.

24.4 Op alle verkochte hardware geldt fabrieksgarantie, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. BTOnline biedt haar klanten een extra service garantie waarmee de klanten het eerste jaar aanspraak kunnen maken op de service van BTOnline. BTOnline zal hierbij de fabrieksgarantie met de leverancier afwikkelen.

 1. Toepassing

25.1 Indien BTOnline apparatuur van een derde aan cliënt ter beschikking stelt, zullen met betrekking tot die apparatuur de voorwaarden van die derde aangaande de verkoop van apparatuur van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 22 tot en met 24 van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van deze derde liggen voor cliënt ter inzage bij BTOnline en zullen op verzoek van cliënt aan hem worden toegezonden. De algemene voorwaarden van cliënt zijn in dit geval niet van toepassing, zelfs indien cliënt die achteraf toezendt of eenzijdig van toepassing verklaart.

25.2 Indien de algemene voorwaarden van de derde aangaande de verkoop van apparatuur om welke redenen dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden

 1. AVG

26.1 Op deze overeenkomst is de Privacyverklaring van BTOnline van toepassing en maakt hier integraal deel van uit. De Privacyverklaring is te raadplegen op www.welcombij.nl.